Strona głównaUsługi prywatneUsługi na umowę z Narodowym Funduszem ZdrowiaKontaktDojazd

Rejestracja wizyt osobiście, telefonicznie lub online.

Ochrona Danych Osobowych
 1. Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony danych osobowych: Zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MEDYK Sp. z o. o., ul. Lipowa 10 w Woli został wyznaczony Pan Lechosław Buczak. Z inspektorem można się kontaktować przez adres e-mail : iod@netbel.pl lub pisemnie pod adresem Administratora Danych
 2. Informacja dla pacjentów:
  • MEDYK Sp. z o. o.

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

   MEDYK Sp. z o. o., ul. Lipowa 10, 43-225 Wola

   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie:
   Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
   Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS oraz laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne.
   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
   Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
 3. Informacja dla dostawców:
  • MEDYK Sp. z o. o.

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

   MEDYK Sp. z o. o., ul. Lipowa 10, 43-225 Wola

   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl.
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze) – prowadzenie dokumentacji księgowej.
   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i księgowe.
   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, w którym został wystawiony dokument.
   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
   Podanie danych osobowych na dokumentach księgowych przesyłanych do administratora jest obligatoryjne na mocy obowiązujących przepisów. Brak podania wymaganych danych w dostarczanych dokumentach skutkuje odmową ich przyjęcia.